Cổ cảm ứng – màn hình SS S4

17,000

Mô tả

S4 1

S4

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng S4, Cổ màn hình S4