Cổ cảm ứng – màn hình SS J5

17,000

Mô tả

0 02 06 aaf3687fb073f8b82764065dfd47ecdff75da57cef431be4106c071a7afe5b7f 1d8b8262

0 02 06 b551251c39d21a865d627e1a598113c373a47e56de7e954bb14bed1fd52b290b 4b27abe

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng J5, Cổ màn hình J5