Cổ cảm ứng – màn hình SS J320

17,000

Mô tả

0 02 06 aaf3687fb073f8b82764065dfd47ecdff75da57cef431be4106c071a7afe5b7f 1d8b8262

j320

Thông tin bổ sung

Loại

Cổ cảm ứng J320, Cổ màn hình J320