Cổ màn hình 12/ 12 pro (co ic/ có ic có táo)

86,000113,000

Mô tả

 

co ip12 12p 1 co ip12 12p 2 co ip12 12p 3

12 CO IC CO TAO LG 12 CO IC SS

Thông tin bổ sung

Loại

12/12P Ko ic, 12/12P có IC SS, 12/12P có IC LG có táo